CREOFF

Building your apps

Verkoopsvoorwaarden

 

  • Betaling: behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door CreOFF uitgeschreven facturen te betalen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
  • Bij gebreke van betaling binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is een verwijlinterest van 10% verschuldigd zijn. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling, een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro, behoudens bewijs van CreOFF van een grotere schade.
  • Auteursrecht: de klant staat in voor de auteursrechten op alle door hem aangeleverde teksten en media (foto's, video's, enz)
  • Bevoegdheid: alle geschillen in verband met de uitvoering of uitleg van de contractuele relatie tussen de partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.